• Het uiteindelijke doel is het opvangen van zo veel mogelijk leerlingen in de reguliere school. Met uitzondering van die leerlingen die een zeer speciale onderwijsbehoefte kennen, als ook die leerlingen die het geven van goed onderwijs aan andere leerlingen in ernstige mate belemmeren. Uit een zorgvuldige beschrijving van het schoolondersteuningsprofiel blijkt waar de grenzen en de mogelijkheden van elke school (team) liggen qua ondersteuningsmogelijkheden. De scholen, besturen en SWV zullen actief zoeken om deze grenzen op te schuiven naar een zo ruim mogelijk passend aanbod.

  • Passend Onderwijs is niet per definitie inclusief onderwijs. Het SWV zal daarom ook structureel de expertisefunctie van SBO en SO-voorzieningen ondersteunen t.b.v. leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte en voor de realisering van een dekkend aanbod in Twente Noord.

  • De expertise van het SBO en SO is bij het realiseren van passend onderwijs van belang. Besturen regulier onderwijs, SBO en SO werken structureel samen om bovenstaande missie en visie te realiseren. Een richtinggevende uitspraak bij deze samenwerking en expertise uitwisseling is de zorg eerder naar de leerling toe te brengen, dan de leerling naar de zorg. De kwaliteit van noodzakelijke en te leveren zorg zal hierbij voortdurend een afweging zijn.

  • Het SWV richt een centraal gestuurd Expertise en Dienstenteam (E&D) in. Dit team werkt vraaggericht, ondersteunt de schoolontwikkeling richting Passend Onderwijs, faciliteert de professionalisering van de leerkrachten. De werkwijze zal zowel curatief als preventief zijn. Doel is het accent meer en meer op preventieve zorg te leggen. De samenstelling en omvang van het E&D is hierdoor flexibel en op de toekomst gericht. Expertise uit SBO en SO komen samen in dit team.

  • Steeds zal overwogen worden of leerlingen een maximale kans is geboden in een zo regulier mogelijke setting onderwijs te krijgen. Op weg naar de realisatie van bovenstaande missie en visie zullen besturen zich actief inzetten om het aantal verwijzingen naar het S(B)O te stabiliseren en waar nodig terug te brengen. Hierbij zal het samenwerkingsverband een stimulerende rol vervullen.

  • De regio van SWV 23-01 Twente Noord is een vereveningsregio. Hierdoor zullen procentueel in de toekomst minder cluster 3 en/of 4 zorgleerlingen binnen speciale onderwijsvoorzieningen onderwijs krijgen dan nu het geval is. Afstemming m.b.t. doelgroepen en arrangementen tussen de reguliere, SBO en SO scholen is hier aan de orde.