Visie op inzet van het Expertise- en Dienstenteam

Het SWV Twente Noord heeft een centraal gestuurd Expertise- en Dienstenteam (E&D).
Binnen dit team werken schoolcoaches: voormalig reken- en taalspecialisten, collegiaal consulenten vanuit het SBO en ambulant begeleiders vanuit het SO cluster 3 en 4.
Het E&D wordt centraal aangestuurd door een coördinator, die het loket voor ondersteuningsvragen bemant. 

De schoolcoach werkt in de school samen met de leerkracht, intern begeleider, directeur, team om te onderzoeken waarbij zij versterkt willen worden.
Hierbij staat de vraag van school centraal. Uitgangspunt is de vraag naar expertise die de school stelt .
Aan het E&D dus de opdracht om goed af te stemmen op de vraag van school.
Kaders bij het beantwoorden van de vraag zijn de notities Basisondersteuning en de implementatie van HGW. 
De hoofdspelers Passend Onderwijs zijn de leerling én de leerkracht. Leerkrachten zijn de spelers die directe uitvoer geven aan Passend Onderwijs.Aan het E&D de vraag hoe zij daarbij effectief ondersteunen vanuit een dienstverlenende houding. Hierbij gaat het erom wat de leerkracht als werkelijk ondersteunend ervaart en wat tevens ontwikkeling van de eigen kracht in gang brengt van de leerkracht met zijn leerling. 
Dit vraagt om een goede afstemming en samenwerking: in gesprek zijn met de leerkracht (resultaatgerichte coaching, resultaatgerichte advisering) om samen oplossingen op vragen te vinden die werken in de praktijk.

Schoolcoaches zijn gericht op het kantelmoment bij leerlingen van regulier PO naar verwijzing naar het S(B)O. De school zal dit kantelmoment zo lang mogelijk richting verblijf in het regulier onderwijs willen duwen met daarbij het welzijn, de ontwikkelkansen van de leerling, de groep én de mogelijkheden van de leerkracht/school als graadmeter.
Zien we nog ontwikkelmogelijkheden voor deze leerling bij deze leerkracht, in dit team, in deze school? Zo ja, dan richt de schoolcoach zich op begeleiding richting het handelen van de leerkracht. Het kantelmoment voor de leerling is direct ook een feedbackmoment voor de leerkracht, het team en de school. Daarmee plaatsen schoolondersteuners, de gevolgen voor de leerling in het schoolsysteem en binnen de wettelijke opdracht van Passend Onderwijs. Het schoolsysteem moet zich zodanig ontwikkelen, dat zoveel leerlingen als mogelijk zo’n groot mogelijke kans krijgen op regulier onderwijs. Daarom is het ook belangrijk dat de schoolcoaches en scholen samenwerken om een omslag in denken en werken te maken; van kind- naar systeemgericht, van curatief naar preventief.
Onder de preventieve benadering wordt verstaan dat de school (de directeur, de IB’er, het team en de leraar) het gedrag van het kind interpreteert als een handelingsgerichte vraag aan de leraar, de IB’er, het team of de directeur. Het onderzoeken van de vraag en het werken aan de oplossing van het onderliggende dilemma krijgt daardoor een ander karakter. In de interventie van de schoolcoach wordt zo nodig het gehele schoolsysteem betrokken.

Een tweede mogelijkheid is dat de schoolcoach de school en het schoolteam ondersteunt om zich zodanig te professionaliseren dat de school probleemgedrag en leerproblemen voorkomt en/of zelf kan begeleiden. Dit vraagt van de schoolcoach een ontwikkelingsgerichte benadering van de school, de directeur, de IB’er en leerkracht.Daarom werkt het E&D team met zijn schoolcoaches volgens onderstaande principes:

 • Liever preventief, dan curatief
 • Schoolgericht en vraaggestuurd werken
 • Maar ook: snelle, flexibele en efficiënte ondersteuning voor leerling en leerkracht. Liever systeemgericht dan kindgericht
 • Stimuleren van de schoolontwikkeling. Liever gericht op de lange termijn, dan op het bieden van ad hoc oplossingen.
 • Gericht op een duurzaam effect van de begeleiding


Het E&D biedt aan scholen 2 vormen van begeleiding:

Onderwijsarrangementen (OA):

Deze OA’s beginnen op basis van een leerlinggerichte vraag.

Doel van de begeleiding is om de leerkracht minder handelingsverlegen te maken en de begeleiding af te bouwen door kennis aan het schoolteam toe te voegen.
Hoe een onderwijsarrangement aan te vragen?
- Het Schoolondersteuningsteam (SOT-plus) constateert dat de onderwijsbehoeften van een leerling om specifieke expertise vraagt.
- De intern begeleider van de school neemt contact op met de vaste schoolcoach of via de vaste schoolcoach naar die schoolcoach met de benodigde expertise.
- De schoolcoach zal na een gesprek met school, evt. dossieronderzoek en evt. een korte observatie in een vervolggesprek afstemmen met school en ouders en adviezen geven over de in te zetten ondersteuning. Dit  advies wordt vastgelegd in het aanvraagformulier voor een onderwijsarrangement. 
- School dient de aanvraag voor het onderwijsarrangement samen met het OPP/groeidocument in bij de coördinator van het E&D (loket).
- De directeur van de school maakt gebruik van de eigen zware zorgmiddelen t.b.v. de schoolse inzet, die via het eigen bestuur aan de school verstrekt worden.
- De commissie arrangementen van SWV Twente Noord toetst de gevraagde inzet van de schoolcoach op de principes van het E&D en koppelt dit middels een toekenning terug aan de school, waarvan ouders een kopie ontvangen. 

Consultatie en Begeleidingsplannen (C&B):

 • Consultatie:   Kortdurende, soms ad hoc, vragen om de leerkracht of school op weg te helpen op basis van een leerlinggerichte vraag.
  Uit consultatie kan in sommige gevallen een onderwijsarrangement voortkomen.
 • Begeleidingsplannen:   De school vraagt hierbij meer om systeembegeleiding met als doel de basisondersteuning te versterken.
  Mogelijkheden zijn bijv. teamscholing, leerkrachtcoaching, expertise toevoegen aan het SOT+, etc.
  Hoe C&B-uren aan te vragen?
  Elke school krijgt op basis van leerlingaantal C&B-uren per schooljaar toegekend. Elke school heeft een vaste schoolcoach, met wie zij de C&B-vraag kunnen bespreken.
  Afhankelijk van de benodigde expertise voor deze vraag wordt bepaald welke schoolcoach de vraag op gaat pakken.