De missie van het Samenwerkingsverband (SWV) is:
Het zodanig inrichten van het onderwijs dat alle leerlingen een zo ambitieus mogelijk ontwikkelperspectief geboden wordt en een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Alle leerlingen krijgen een passend onderwijs aanbod dat zo snel mogelijk, zo licht mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo goed mogelijk wordt georganiseerd.

De visie:
De besturen en scholen van het SWV maken de missie mogelijk door:

  • Minstens de standaarden basiszorg uit het referentiekader en die van de kwaliteitszorg volgens inspectienormen planmatig te hanteren.
  • De principes volgens handelingsgericht werken in de praktijk te brengen.
  • Een goede en productieve relatie tussen school en ouders te realiseren: ouders als opvoedkundig partner betrekken bij onderwijskundige en pedagogische vragen rondom het kind.
  • De ambities uit het eigen Schoolondersteuningsprofiel (SOP) doelgericht en planmatig uit te werken.
  • Leerkrachten te ondersteunen en te stimuleren actief te werken aan verdere professionalisering volgens de standaarden basiszorg, inspectienormen en het SOP van de school.
  • Met de beschikbare middelen gezamenlijk te zorgen voor een dekkend netwerk van ondersteuningsarrangementen, waarbinnen optimaal rendement voor leerling en leerkracht kan worden gerealiseerd.
  • Proactief de deskundigheid van alle partners in het SWV aan te wenden om voor iedere zorgleerling een passend onderwijsarrangement mogelijk te maken.
  • De bestaande expertise daar waar nodig en mogelijk te waarborgen, verder te ontwikkelen en zodanig te ondersteunen dat leerlingen, leerkrachten en scholen de missie uit kunnen voeren.
  • Zorgmiddelen efficiënt en transparant toe te delen zodanig dat leerkrachten en leerlingen hier optimaal profijt van hebben.