In het ondersteuningsplan 2014 beschrijven de besturen van Samenwerkingsverband Twente Noord hoe zij Passend Onderwijs organiseren. Samen met alle reguliere basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs geven de samenwerkende besturen uitvoering aan de gezamenlijk ontwikkelde missie: het zodanig inrichten van het onderwijs dat alle leerlingen een ambitieus ontwikkelperspectief geboden wordt en een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Alle leerlingen krijgen een passend onderwijs aanbod dat zo snel mogelijk, zo licht mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo goed mogelijk wordt georganiseerd.
Het plan beschrijft de organisatie en activiteiten voor de periode van augustus 2014 t/m juli 2018.
In de komende planperiode zal nog veel werk verzet moeten worden. Het bestuur van het samenwerkingsverband is optimistisch gestemd over de uitvoering van deze opdracht. Tijdens de voorbereidingen is op een positieve en constructieve wijze samengewerkt. De intentie om deze samenwerking zo voort te zetten bij de verdere uitwerking van Passend Onderwijs in de regio Twente Noord leeft sterk bij de besturen.

Het Ondersteuningsplan (OP) is onderwerp van overleg, inspraak en verantwoording. Het OP wordt voorbereid binnen het bestuur van het SWV. De directeur van het SWV doet voorstellen m.b.t. de inhoud van het OP. De ALV zal het OP goedkeuren alvorens het ter instemming wordt voorgelegd aan de Planraad. De Planraad heeft ingestemd met het OP 2014-2018.

Samenwerkingsverbanden en gemeenten zijn verplicht om op overeenstemming gericht overleg (OOGO) te voeren over het concept Ondersteuningsplan voordat het samenwerkingsverband dit plan vaststelt en naar de inspectie stuurt.

Het Ondersteuningsplan is via deze website aan te vragen.