Handelingsgericht Integraal Arrangeren (HIA) is de methode van toewijzing van ondersteuning, die het SWV gebruikt. School, ouders en externe ondersteuners creëren samen nieuw perspectief voor kinderen die vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling door ondersteuning op maat te bieden met zo min mogelijk bureaucratie.

HIA is samen met leerkracht, ouders en ondersteunende deskundigen op zoek gaan naar en ontdekken van (nieuw) perspectief op de school en in het gezin en de voorwaarden waaronder dit kan ontstaan. Vervolgens wordt door de betrokkenen (ouders, leerkracht, intern begeleider en ondersteunende deskundigen), onder leiding van een onafhankelijk trajectbegeleider vanuit het SWV Twente Noord, samen een traject ontworpen met een reële kans op succes. De trajectbegeleider en een vertegenwoordiger jeugdzorg werken samen wanneer onderwijs- en/of zorgarrangementen van buiten de school nodig zijn om nieuw perspectief te creëren. Indien het perspectief niet ontstaat op de huidige school, wordt een andere school betrokken bij de HIA-bespreking om te verkennen of op die school een passender onderwijsarrangement gerealiseerd kan worden.

Het Schoolondersteuningsteam (SOT) binnen de school vormt het instrument om binnen de ondersteuningsstructuur invulling te geven aan het handelingsgericht integraal arrangeren.
Indien het nodig is voor het kind een meer intensieve ondersteuning in te richten komt het SOT in beeld.


Vanuit het werken in de groep kan worden aangesloten bij verschillende aspecten nl.:

  • De resultaten vastgelegd in de groepsoverzichten.
  • De signalering van leerlingen met specifieke onderwijs- (en opvoedings)behoeften.
  • De opgedane ervaringen met het uitvoeren van de groepsplannen.
  • De uitkomsten van de contacten met de ouders.
  • De ervaringen van de leraren m.b.t. de begeleiding van de leerlingen.

Alle scholen beschikken over een SOT met als varianten een smalle en een brede samenstelling. Smal heeft betrekking op samenwerking van de leraar (of leerkrachten) met de interne begeleider. In de brede samenstelling zijn ook de directeur en specialisten (leerkrachtspecialist, ambulant begeleider, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk, e.d.) betrokken. De ouders zijn altijd aanwezig bij het overleg en blijven door de school goed geïnformeerd over vervolgstappen.

Iedere basisschool beschikt over een SOT onder eindverantwoordelijkheid van de schooldirecteur. De interne begeleider heeft een uitvoeringsverantwoordelijkheid. Bij HIA ligt daar het zwaartepunt van het ondersteuningsbeleid. Interne begeleiders zijn goed op de hoogte van procedures en instrumenten. Zij beschikken over een lijst van contactpersonen die worden ingeschakeld indien nodig. Ook andere instrumenten kunnen desgewenst worden ontwikkeld.

De ondersteuningsstructuur op schoolniveau voorziet in de planning en organisatie van bijeenkomsten van het SOT. Daarin is zowel sprake van een jaarplanning met een aantal overlegmomenten die passen in het jaarplan, als ook de mogelijkheid flexibel in te spelen op situaties.

De samenstelling van het SOT per bespreking ligt niet vast. In ieder geval nemen de ouders deel aan het gesprek, naast de groepsleerkracht(en). Verder bestaat het brede kernteam uit de IB-er, orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werker. De school bepaalt zelf of de directeur aanwezig is bij het kleine SOT. Als de inzet van een trajectbegeleider wordt gestart is zeker ook de directie uitdrukkelijk betrokken. Dit mede vanwege besluitvorming over organisatie, middelen en school(ver)plaatsing.

In de voorbereiding van de besprekingen vanaf de inzet van extra deskundigheid buiten de school wordt gebruik gemaakt van een groeidocument, opgebouwd vanuit de HGW uitgangspunten. Daarmee worden de deelnemers geïnformeerd over de stand van zaken in het begeleidingstraject.