Het SWV Twente Noord bepaalt vanaf augustus 2014 of een leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning. Bij het advies van een vervolg op een S(B)O organiseert het SWV de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV).

Als sprake is van de afgifte van een TLV wordt door het SchoolOndersteuningsTeam (SOT) onder begeleiding van een trajectbegeleider aan de volgende voorwaarden voldaan:

De deskundigen die adviseren over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs zijn een orthopedagoog en afhankelijk van de leerling over wiens toelaatbaarheid wordt geadviseerd een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of een arts. Er is voor gekozen om een aantal deskundigheden te noemen zodat het SOT in overleg met de trajectbegeleider er één kan kiezen op basis van de ondersteuningsvraag van de leerling.

Het SWV werkt met onafhankelijke trajectbegeleiders. Deze ondersteunen scholen en ouders bij het arrangeren en verwijzingsproces. De trajectbegeleiders bereiden dus namens het SWV de afgifte van toelaatbaarheidverklaringen voor.

Vanwege de inzet van trajectbegeleiders is een smalle toelaatbaarheidscommissie (CAT) op het niveau van het samenwerkingsverband voldoende om de TLV formeel te bevestigen. De voortrajecten via de SOT’s en inzet van de juiste deskundigheid garandeert het multidisciplinaire karakter van het proces naar de afgifte van een TLV.

Er komen vier verschillende toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) voor.

  • SBO
  • Categorie I (zml, lzk, epilepsie, cluster 4)
  • Categorie II (lg)
  • Categorie III (mg)

Toelaatbaarheid S(B)O:

De aanmelding voor het S(B)O verloopt via twee wegen: kinderen kunnen direct bij de school voor S(B)O worden aangemeld of door een reguliere school naar het S(B)O worden verwezen. In het laatste geval kan het zowel gaan om een leerling die wordt aangemeld bij een reguliere school als om een zittende leerling.
Toelating van leerlingen die rechtstreeks bij het S(B)O worden aangemeld, kan alleen als hierover overeenstemming is bereikt tussen de school van aanmelding en het samenwerkingsverband waartoe de leerling behoort.
Ook de verwijzing van een leerling door een reguliere school naar het S(B)O, verloopt altijd via trajectbegeleiding van het samenwerkingsverband. In het samenwerkingsverband wordt namelijk de procedure geregeld op grond waarvan leerlingen worden geplaatst in het S(B)O. Uiteraard beslist het bevoegd gezag van de school voor S(B)O tot toelating van de leerling.

Plaatsing in het S(B)O is gericht op het zo mogelijk terug te geleiden van de leerling naar het regulier onderwijs.

Beleid ten aanzien van EMB leerlingen:

Bij leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (EMB)  gaat het om kinderen met:

  • een laag ontwikkelingsperspectief ten gevolge van een ernstige verstandelijke beperking (IQ < 35), vaak met moeilijk te ‘lezen’ gedrag en ernstige senso-motorische problematiek (zoals ontbreken van spraak, bijna niet kunnen zitten/staan), of
  • een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) en een grote zorgvraag ten gevolge van ernstige en complexe lichamelijke beperkingen, of
  • een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) in combinatie met moeilijk te reguleren gedragsproblematiek als gevolg van ernstige psychiatrische stoornissen.

Het samenwerkingsverband hanteert een vereenvoudigde procedure voor het vaststellen van de toelaatbaarheid van EMB leerlingen, inhoudende dat:

  • toelaatbaarheidsverklaringen voor EMB leerlingen als beschreven onder A, B en C eenmalig worden afgegeven en vervolgens geldig zijn gedurende het hele verblijf op het SO. De categoriebepaling staat hier los van. Veel leerlingen maken de overstap naar het voortgezet (speciaal) onderwijs op de leeftijd van 12 jaar, maar in elk geval verlaten de leerlingen het speciaal onderwijs aan het einde van het schooljaar waarin zij de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt, bij de overstap van SO naar VSO een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring moet worden aangevraagd bij het SWV VO.