Het Samenwerkingsverband is georganiseerd als een vereniging en draagt de naam: "Samenwerkingsverband Twente Noord PO".

Leden zijn het bevoegd gezag van de basisscholen en de scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) die in de regio Twente Noord gevestigd zijn. Ook de bevoegde gezagen van scholen voor speciaal onderwijs (SO) , behorend tot cluster 3 en 4, zijn lid.

In de ALV kan elk bestuur inbreng leveren vanuit het eigen schoolbestuurlijk belang. De juridische binding van de individuele schoolbesturen is geregeld via het lidmaatschap. De inhoudelijke betrokkenheid van de schoolbesturen bij het SWV zijn via de deelname aan de ALV gewaarborgd.

In het verenigingsmodel is het mogelijk om met afdelingen te werken. Hiervoor is ook gekozen bij SWV Twente Noord. Het gaat niet om volledig autonome afdelingen; het bestuur van het samenwerkingsverband behoudt immers de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wettelijke taken en moet verantwoording kunnen afleggen aan stakeholders (waaronder overheid, inspectie) over de besteding van de middelen en de daarmee geboekte resultaten.

Besturen van scholen voor speciaal onderwijs, behorend tot cluster 3 en 4 waarvan vestigingen buiten het gebied van een samenwerkingsverband liggen, maar die wensen deel te nemen aan het samenwerkingsverband, kunnen ook lid zijn van de vereniging. Bij samenwerkingsverband Twente Noord is dat het geval met het bestuur van de Boslustschool te Ommen. Meerdere leerlingen uit de regio Twente Noord volgen namelijk onderwijs op de Boslustschool.

In de algemene ledenvergadering is ieder bestuur vertegenwoordigd met een bestuurder. De algemene ledenvergadering ziet toe op de naleving van de wettelijke verplichtingen. Ook beoordeelt zij de begrotingen en het jaarverslag.
Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden.

De volgende 20 besturen maken deel uit van het Samenwerkingsverband: leden ALV.