Binnen het bestuur is elke afdeling als regel vertegenwoordigd met één persoon dan wel tijdelijk met twee personen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd. De benoeming vindt plaats op bindende voordracht van een afdeling.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 
Het bestuur heeft een directeur benoemd, die leiding geeft aan de dagelijkse gang van zaken binnen het samenwerkingsverband. De directeur is tevens verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid en de activiteiten van het samenwerkingsverband.

Na voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering heeft het bestuur o.a. de volgende taken:

 • vaststelling van de strategische doelstellingen van de vereniging (missie en visie)
 • vaststelling van het ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting van het samenwerkingsverband
 • vaststelling van het jaarverslag van de vereniging
 • vaststelling van het managementstatuut alsmede vaststelling van eventuele kaders voor de directeur.

Het bestuur bestaat uit: 

 • Richard Benneker. Onafhankelijk voorzitter.
 • Harry Lamberink (VGPO De Oosthoek). Afdeling de Oosthoek.
 • Cas Bartman (TOF). Afdeling Noord West Twente 605.
 • Frank de Vries (SOTOG). Afdeling SO cluster 4.
 • Harry Gerichhausen (penningmeester) (TWOG). Afdeling SO cluster 3.
 • Arie Kraak (secretaris) (OPOA). Afdeling Almelo e.o. 606.
 • Koos Wolterink (SCO Twenterand e.o.). Afdeling Twenterand 601.
 • Rob Klein (Ver PCO te Holten). Afdeling West 603.
 • Wim van Ginkel (Ver SmdB Wierden-Enter). Afdeling Rijssen e.o. 602.