Wanneer een kind naar het speciaal (basis)onderwijs gaat, is er een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Hierbij is altijd een trajectbegeleider van het Samenwerkingsverband betrokken, die verantwoordelijk is voor het overleg en het te lopen proces. Hij of zij organiseert een HIA-overleg (HIA=Handelingsgericht Integraal Arrangeren). Daarbij gaan betrokken deskundigen, school en ouders om tafel om te bekijken wat de beste onderwijsplek is voor het kind.

Vanaf 1 augustus 2014 geeft het Samenwerkingsverband (SWV) toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) af voor het speciaal basisonderwijs (SBO) en voor het speciaal onderwijs (SO) van cluster 3 en 4.
Ook na 1 augustus 2014 is het dus mogelijk dat uw kind onderwijs volgt in een gespecialiseerde voorziening.

Voor vragen over kinderen met bijzondere ondersteuningsbehoeften en voor optimalisering van het onderwijs aan deze kinderen, kan de school terecht bij het Expertise & Dienstenteam van Samenwerkingsverband Twente Noord. Scholen hebben een vast contactpersoon bij het Expertise & Dienstenteam, dat bestaat uit een team van schoolcoaches met eigen specialisaties. De schoolcoaches bieden drie vormen van ondersteuning: Onderwijsarrangement. Een onderwijsarrangement richt zich op coaching van de leerkracht, zodat die beter met de specifieke vraag van de leerling kan omgaan. Bijvoorbeeld: hoe geeft de leerkracht een kind met een stoornis in het autistisch spectrum extra structuur in de klas? Eventueel een-op-een contact tussen het kind en de specialist uit het Expertise & Dienstenteam heeft altijd als doel om te ontdekken bij welke specifieke aanpak het kind baat heeft en hoe de leerkracht dit het best kan organiseren. Begeleidingsplan:  Iedere school krijgt uren begeleiding van het Expertise & Dienstenteam om de basisondersteuning, die voor iedere leerling geldt, te optimaliseren. Onderwerpen waarop kan worden ingezet, zijn bijvoorbeeld het versterken van het pedagogisch klimaat of omgaan met moeilijk gedrag. Consultatie-uren: Korte vragen over diverse leerlingen behoeven vaak geen onderwijsarrangement. Dat neemt niet weg dat het voor leerkrachten prettig is om te overleggen met een specialist. Voor die momenten zijn deze consultatie-uren.

Korte video over het Passend Onderwijs.

Korte uitleg Passend Onderwijs

De onderstaande folders zijn te verkrijgen via de basisscholen in Twente Noord of aan te vragen bij het Samenwerkingsverband (zie contact). De folders bevatten informatie over het Samenwerkingsverband Twente Noord.

Er is een folder met meer algemene informatie over Passend Onderwijs in ons Samenwerkingsverband en één met informatie over de werkwijze van het schoolondersteuningsteam, trajectbegeleiding en de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen.

Indien u een bezwaarschrift wilt indienen tegen het besluit van het Samenwerkingsverband over de toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs, dan geldt het volgende: