Wanneer een kind naar het speciaal (basis)onderwijs gaat, is er een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Hierbij is altijd een trajectbegeleider van het samenwerkingsverband betrokken. Deze is samen met de IB'er van de school verantwoordelijk voor het noodzakelijke overleg. De trajectbegeleider organiseert een HIA-overleg (HIA=Handelingsgericht Integraal Arrangeren). Daarbij gaan betrokken deskundigen, school en ouders om tafel om te bekijken wat het kind aan extra ondersteuning nodig heeft.

Vanaf 1 augustus 2014 geeft het Samenwerkingsverband (SWV) toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) af voor het speciaal basisonderwijs (SBO) en voor het speciaal onderwijs (SO) van cluster 3 en 4.
Ook na 1 augustus 2014 is het dus mogelijk dat uw kind onderwijs volgt in een gespecialiseerde voorziening.

Als leerlingen extra onersteuning nodig hebben, adviseert het Expertise & Dienstenteam van Samenwerkingsverband Twente Noord. Scholen hebben een vast contactpersoon bij het Expertise & Dienstenteam.  Het team bestaat uit  schoolcoaches met verschillende specialisaties. Voorbeelden van extra ondersteuning zijn:

  1. Hoe geeft de leerkracht een kind met kenmerken van autisme extra structuur in de klas? Het advies heeft altijd als doel om te ontdekken bij welke specifieke aanpak het kind baat heeft en hoe de leerkracht dit het best kan organiseren.
  2. Iedere school kan de begeleidingsuren van het Expertise & Dienstenteam gebruiken om de basisondersteuning, die voor iedere leerling geldt, te optimaliseren. Zoals het versterken van het pedagogisch klimaat of omgaan met moeilijk gedrag.
  3. Korte vragen over puzzels rodom leerlingen. Voor leerkrachten  is prettig om te overleggen met een specialist. Voor die momenten zijn er consultatie-uren.

Korte video over het Passend Onderwijs.

Korte uitleg Passend Onderwijs

De onderstaande folders zijn te verkrijgen via de basisscholen in Twente Noord of aan te vragen bij het Samenwerkingsverband (zie contact). De folders bevatten informatie over het Samenwerkingsverband Twente Noord.

Er is een folder met meer algemene informatie over Passend Onderwijs in ons Samenwerkingsverband en één met informatie over de werkwijze van het schoolondersteuningsteam, trajectbegeleiding en de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen.

Indien u een bezwaarschrift wilt indienen tegen het besluit van het Samenwerkingsverband over de toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs, dan geldt het volgende: