Aanmelden SO / SBO

Wanneer een kind naar het speciaal (basis)onderwijs gaat, is er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Hierbij is altijd een trajectbegeleider van het samenwerkingsverband betrokken. Deze is samen met de IB’er van de school verantwoordelijk voor het noodzakelijke overleg. De trajectbegeleider organiseert een HIA-overleg (HIA=Handelingsgericht Integraal Arrangeren). Daarbij gaan betrokken deskundigen, school en ouders om tafel om te bekijken wat het kind aan extra ondersteuning nodig heeft.

Aanwezige deskundigen tijdens dit HIA-overleg kunnen zijn: schoolcoaches van het samenwerkingsverband, jeugdhulpmedewerker, wijkverpleegkundige, leerplichtambtenaar, orthopedagogen of maatschappelijk werker. In dat HIA-overleg wordt alles open besproken, met betrokkenheid van ouders en leerkrachten. Deze overleggen zijn heel praktisch van aard; ieder kind is anders en iedere situatie vraagt om een andere oplossing en handelswijze. Theoretische scenario’s, gebaseerd op papieren dossiers, willen we in Samenwerkingsverband Twente Noord (SWV Twente Noord) vermijden. Ouders worden gezien als opvoedkundig partner en zijn een onmisbare schakel in dit proces. Zij worden gevraagd naar hun ideeën en bevindingen en worden bij iedere stap betrokken of geïnformeerd. Uit het HIA-overleg komt een advies, met betrekking tot het vervolg, wat de leerling nodig heeft. De directeur van het SWV Twente Noord beslist of dit advies tot een toelaatbaarheidsverklaring leidt.