Bezwaarschrift / Klachten

 • Het bezwaarschrift dient u in bij het SWV zelf. Die stuurt het door naar de eigen bezwaaradviescommissie. Dat is de landelijke commissie: de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring SBO/(V)SO te Utrecht. De afkorting hiervoor is LBT.
 • In de toelaatbaarheidsverklaring dient te zijn vermeld dat daartegen binnen een termijn van 6 weken bezwaar kan worden aangetekend.
 • Voor indienen van het bezwaarschrift is geen advocaat vereist. U kunt dit zelf doen.
 • Het bezwaarschrift dient u (bij voorkeur) per e-mail in bij het SWV dat het besluit over de toelaatbaarheid nam.
 • Dien het bezwaarschrift bij voorkeur in met behulp van het model. Dit model is te verkrijgen via het SWV.
 • De termijn voor het indienen van het verzoekschrift is 6 weken. Bent u te laat? Motiveer dan zo volledig mogelijk waarom u niet eerder heeft gereageerd.
 • Als u het bezwaarschrift indient per brief, moet deze zijn ondertekend.

Adresgegevens van Onderwijsgeschillen (niet bedoeld voor het indienen van het bezwaarschrift)

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
info@onderwijsgeschillen.nl
030-2809600

Het SWV zal het bezwaarschrift, voorzien van een verweerschrift en bijlagen aanbieden bij de LBT (mits aangesloten) en aan u als bezwaarde.

Klachtenafhandeling

Het SWV heeft de volgende mogelijkheden om ouders en school te begeleiden in het overleg met elkaar:

 • Inzet van een trajectbegeleider. Deze trajectbegeleider leidt daarna eventueel onafhankelijk een overleg met het schoolondersteuningsteam in aanwezigheid van ouders
 • Inzetten van de begeleider oudercontacten. Ook hier is sprake van de inzet van een trajectbegeleider uit het SWV
 • Bemiddeling van de leidinggevenden van het SWV met de schooldirectie en schoolbestuur
 • Advisering en overleg over de inzet van een onderwijs(zorg)consulent van de overheid

Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat ouders met bepaalde vragen zitten die onvoldoende beantwoord worden door een van medewerkers van het SWV. De ouders hebben gesprekken gehad met deze persoon en toch is dit niet naar tevredenheid verlopen. Voor die situaties is er een klachtenprocedure opgesteld.

Stapsgewijs:

 • Ouders bespreken het probleem met de medewerker. Samen zoeken ze oplossingen. Men komt er niet uit
 • De directeur van het SWV wordt geïnformeerd. Hoor en wederhoor vindt plaats. Telefoonnummer 0546-745790. Mail: directie@swv-twentenoord.nl
 • Ook langs deze procedure is de kwestie niet opgelost. De ouder doet een beroep op de klachtenregeling. Dat kan langs 2 kanalen.
 • Ouders kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersoon van het bestuur van het SWV. De contactgegevens zijn op te vragen bij het SWV
 • Ouders dienen een klacht in bij de klachtencommissie. Die melding verloopt ook via het SWV directie@swv-twentenoord.nl
 • De klachtencommissie wordt samengesteld via de klachtencommissies van de schoolbesturen.