Bestuur

Binnen het bestuur zijn de netwerken vertegenwoordigd via één of twee personen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd. De benoeming vindt plaats op bindende voordracht van een netwerk.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
Het bestuur heeft een directeur benoemd, die leiding geeft aan de dagelijkse gang van zaken binnen het samenwerkingsverband. De directeur is tevens verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid en de activiteiten van het samenwerkingsverband.

Na voorafgaande goedkeuring door de algemene ledenvergadering
heeft het bestuur o.a. de volgende taken:

 • vaststelling van de strategische doelstellingen van de vereniging (missie en visie)
 • vaststelling van het ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting van het samenwerkingsverband
 • vaststelling van het jaarverslag van de vereniging
 • vaststelling van het managementstatuut alsmede vaststelling van eventuele kaders voor de directeur.

 

Het huidige bestuur bestaat uit:

 • Rob Klein (PCO Holten).
 • Esther van der Schee (Verion)
 • Mirelle Schuurman (SKOT)
 • Berthold van Leeuwen (Varietas) – Penningmeester
 • Paul Overakker (Attendiz). Netwerk SO
 • Annemiek Geertsma (Athena)
 • Maud Berendsen (Ieder Kind Telt)
 • Luuk van Aalst (SOTOG)