Verwijzen naar SBO en SO

Het Samenwerkingsverband (SWV) Twente Noord coördineert sinds augustus 2014 extra ondersteuning voor leerlingen. Bij het advies van een vervolg op een S(B)O regelt het SWV de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV).

Het SWV werkt hierbij samen met het Schoolondersteuningsteam (SOT). Een trajectbegeleider van het SWV sluit aan bij het SOT.

In het SOT overleggen ouders met medewerkers van de school, het SWV en soms jeugdhulp. Dit overleg leidt tot een advies over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs (SBO) of tot het speciaal onderwijs (SO). De wet schrijft voor dat hierbij in ieder geval een  orthopedagoog bij betrokken is. Daarnaast geeft een tweede deskundige advies. Afhankelijk van de leerling en zijn ondersteuningsvraag is dat een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of een arts.

Het SWV werkt met onafhankelijke trajectbegeleiders. Deze adviseren en ondersteunen scholen en ouders bij het gehele proces.

Toelaatbaarheid S(B)O:

De aanmelding voor het S(B)O verloopt via twee wegen: kinderen kunnen direct bij de school voor S(B)O worden aangemeld of door een reguliere school naar het S(B)O worden verwezen. In het laatste geval kan het zowel gaan om een leerling die wordt aangemeld bij een reguliere school als om een zittende leerling.
Toelating van leerlingen die rechtstreeks bij het S(B)O worden aangemeld, kan alleen als hierover overeenstemming is bereikt tussen de school van aanmelding en het samenwerkingsverband waartoe de leerling behoort.
Ook de verwijzing van een leerling door een reguliere school naar het S(B)O, verloopt altijd via trajectbegeleiding van het samenwerkingsverband. Uiteraard beslist het schoolbestuur van de school voor S(B)O tot uiteindelijke toelating van de leerling.

Een TLV is in principe tijdelijk. Plaatsing in het S(B)O is gericht op het zo mogelijk terug te geleiden van de leerling naar het regulier onderwijs.