Missie en visie

Missie: Het zodanig ondersteunen van de scholen dat leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften een ambitieus ontwikkelperspectief geboden wordt en een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Dit op een voor de leerling zoveel mogelijk passende onderwijsplek. Alle leerlingen krijgen een passend onderwijs aanbod dat zo inclusief mogelijk, zo licht mogelijk, zo dichtbij mogelijk wordt georganiseerd in samenwerking met betrokken onderwijs- en jeugdhulppartners.

De besturen, scholen en het Samenwerkingsverband (SWV) werken dit uit in de visie door:

  1. De standaarden basisondersteuning  van het SWV te onderschrijven en deze actief in de praktijk te brengen
  2. De principes volgens handelingsgericht werken en handelingsgericht integraal arrangeren in praktijk te brengen
  3. Een goede productieve relatie tussen school en ouders te realiseren: ouders als opvoedkundig partner betrekken bij onderwijskundige en pedagogische vragen van hun kind
  4. De ambities m.b.t. Passend Onderwijs te verwoorden in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en deze ambities planmatig uit te werken
  5. Leerkrachten te ondersteunen en te stimuleren te werken aan verdere professionalisering volgens de standaarden basisondersteuning, inspectienormen en het SOP
  6. Met de beschikbare middelen te zorgen voor een dekkend netwerk van arrangementen, waarbinnen optimaal rendement voor leerling en leerkracht kan worden gerealiseerd
  7. Proactief de deskundigheid van alle partners in en buiten het SWV aan te wenden om voor iedere leerling een passend arrangement mogelijk te maken
  8. De noodzakelijke expertise te betrekken, te ontwikkelen en te borgen zodanig dat leerlingen, leerkrachten en scholen de missie uit kunnen voeren
  9. Zorgmiddelen efficiënt en transparant toe te delen zodat leerkrachten en leerlingen hier optimaal profijt van hebben