Algemene Ledenvergadering (ALV)

Het samenwerkingsverband (SWV) is georganiseerd als een vereniging en draagt de naam: “Samenwerkingsverband Twente Noord PO”.

Leden van het SWV zijn de besturen van de basisscholen en de scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) die in de regio Twente Noord gevestigd zijn. Ook de besturen van scholen voor speciaal onderwijs (SO) , behorend tot cluster 3 en 4, zijn lid.

In de algemene ledenvergadering (ALV) overlegt elk bestuur vanuit een eigen schoolbestuurlijk belang, maar ook vanuit het maatschappelijke belang rond passend onderwijs. De betrokkenheid van de schoolbesturen bij het SWV zijn via de deelname aan de ALV geregeld.

Het bestuur van het SWV heeft de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wettelijke taken en moet verantwoording kunnen afleggen aan stakeholders (waaronder overheid, inspectie) over de besteding van de middelen en de daarmee bereikte resultaten.

In de ALV is ieder bestuur vertegenwoordigd door een bestuurder. De ALV ziet toe op de naleving van de wettelijke verplichtingen en het maatschappelijke belang. Ook beoordeelt zij de begrotingen en het jaarverslag.

Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden.

De volgende 19 besturen maken deel uit van het SWV.