Expertise en diensten

Het Expertise en dienstenteam (E&D team) van het SWV Twente Noord wordt gevormd door diverse collega’s uit het basisonderwijs, SBO, SO cluster 3 en SO cluster 4. Hierdoor levert dit centraal gestuurde E&D-team ondersteuning op het gebied van veel specialismen. Alle scholen van het SWV kunnen gebruik maken van deze expertises wanneer zij behoefte hebben aan ondersteuning bij vragen die de basisondersteuning overstijgen.

De collega’s van het E&D team leveren expertise op het gebied van:

  • rekenen en taal
  • jonge risico kinderen
  • (zeer) moeilijk lerenden
  • diverse ziektebeelden en motoriek
  • gedrags-, en ontwikkelingsproblematiek
  • kortdurende kindercoaching
  • groepsdynamiek en pedagogisch klimaat
  • klassenmanagement
  • hoogbegaafdheid
  • verbeteren of herstel van oudercontacten

Elke school heeft een vaste schoolcoach vanuit het E&D. Deze vaste schoolcoach is de directe “sparring partner” voor de school. Handig, want middels de vaste schoolcoach komt de school zo zelf direct in contact met die schoolcoach wiens expertise de school nodig heeft. Uiteraard kunnen scholen ook zelf de juiste schoolcoach benaderen: laagdrempelig en toegankelijk.

Het E&D werkt resultaatgericht volgens onderstaande principes:

Liever preventief, dan curatief

o Schoolgericht en vraaggestuurd werken
o Tijdige, flexibele en efficiënte ondersteuning voor leerling en leerkracht

Liever systeemgericht dan kindgericht

o Stimuleren van de schoolontwikkeling

o Stimuleren van een positief pedagogisch klassenklimaat

Liever gericht op de lange termijn, dan op het bieden van ad hoc oplossingen

o Gericht op een duurzaam effect van de begeleiding

De schoolcoach-uren worden aan scholen ter beschikking gesteld op basis van het leerlingaantal.

Tijdens een afstemmingsgesprek met de vaste schoolcoach wordt besproken welke ondersteuning scholen wensen t.b.v. het versterken van de basisondersteuning. Door dit gesprek zullen scholen een goed beeld krijgen van de mogelijkheden binnen het E&D team en krijgt de schoolcoach een beter beeld van de schoolontwikkeling m.b.t. Passend Onderwijs. De afspraken uit het afstemmingsgesprek worden vastgelegd in een begeleidingsplan. Hierin kunnen zowel vragen om systeembegeleiding als consultaties staan.

In samenspraak met de schoolcoach en indien van toepassing met ouders wordt afgesproken op welke wijze de schoolcoach ondersteuning kan bieden die ten goede komt aan de leerling, de leerkracht, de klas en de school. De inzet van de schoolcoach wordt bij leerlinggerichte begeleiding opgenomen in het groeiformulier van betreffende leerling en de uren worden opgenomen in het begeleidingsplan.