Ondersteuningsstructuur en arrangeren

Werkwijze ondersteuning op school en in het samenwerkingsverband (SWV):

Scholen in SWV Twente Noord hebben een eigen schoolondersteuningsteam (SOT). Dit SOT houdt volgens een vaste planning groeps- en leerlingbesprekingen. Deze groeps- en leerlingbesprekingen vinden plaats volgens de zogenaamde HGW werkwijze. Binnen deze werkwijze staan planmatig en doelgericht werken voorop. Vragen rondom leerlingen worden besproken op basis van hun ondersteuningsbehoefte. Leerlingbesprekingen worden gepland maar kunnen ook op afroep plaats vinden als snel en direct gehandeld moet worden.

Het SOT werkt multidisciplinair, volgens de methodiek van handelingsgericht integraal arrangeren (HIA). Bij het SOT overleg kunnen zowel deskundigen van de school, het bestuur als het SWV aansluiten. Vanuit het schoolbestuur neemt een gedragswetenschapper deel aan het SOT.
Ook is het mogelijk dat deskundigen uit de gemeentelijke jeugdzorg aansluiten, zoals de maatschappelijk werker, schoolarts, schoolverpleegkundige, leerplichtambtenaar of wijkagent. De school maakt hierdoor effectief gebruik van adviezen van externe partners. Binnen het SOT overleg kunnen ouders worden uitgenodigd. Ouders worden altijd betrokken bij besprekingen en besluiten over hun kind.
Voorafgaand aan een SOT kan een observatie plaats vinden. Deze observatie is bedoeld als onderzoek om de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart te brengen. De observatie kan bijvoorbeeld plaats vinden door een medewerker van het Expertise en Dienstenteam van het SWV of door een gedragswetenschapper. Bij de terugrapportage van de observatie in het SOT worden ouders uitgenodigd.

Het SOT kan aan het SWV ook advies en ondersteuning vragen in de vorm van trajectbegeleiding. Trajectbegeleiding is een aanvullende ondersteuningsmogelijkheid voor de school. Het SWV biedt deze ondersteuning om samen met het SOT en ouders te onderzoeken of binnen de school nog kansen liggen om passend onderwijs te bieden.
De school wordt ondersteund vanuit het SWV via de inzet van een Expertise en Dienstenteam (E&D). Dit team bestaat uit schoolcoaches met diverse  specialismen.