Algemene informatie

Vanaf 1 augustus 2014 geeft het Samenwerkingsverband (SWV) toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) af voor het speciaal basisonderwijs (SBO) en voor het speciaal onderwijs (SO) van cluster 3 en 4.
Ook na 1 augustus 2014 is het dus mogelijk dat uw kind onderwijs volgt in een gespecialiseerde voorziening.

Het SWV stelt Trajectbegeleiders beschikbaar, die de school en ouders bij de aanvraag van een TLV begeleiden.

Vanaf augustus 2014 werkt het SWV met een Expertise en Dienstenteam (E&D). In dit team zitten deskundigen van cluster 3 en 4. Alhoewel de rugzak na augustus 2014 niet meer bestaat, is de begeleiding van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften op de basisschool nog steeds mogelijk. De inzet van het E&D wordt aangevraagd door de Intern Begeleider (IB’er) van de school.

Het SWV heeft voor alle scholen een bepaald niveau van basisondersteuning afgesproken. De komende 4 jaren zullen scholen hun schoolplannen zo inrichten, dat meer en meer naar dit niveau van basisondersteuning wordt toegewerkt. In het schooleigen Schoolondersteuningsprofiel staat beschreven hoe de school dit wil realiseren.

Meer informatie:

Passend onderwijs voor ouders

Passend onderwijs in Twente Noord

Korte video over het Passend Onderwijs.

Korte uitleg Passend Onderwijs