Schoolondersteuningsprofiel

In het Schoolondersteuningsprofiel legt de school ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die iets extra’s nodig hebben.  Het profiel wordt ieder jaar door de school geactualiseerd als dat aan de orde is. Het Schoolondersteuningsprofiel wordt opgesteld door leraren, IB’ers en de directie. In de schoolgids staat een samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel.

Via een 4-jaarlijkse zelfevaluatie onderzoekt de school welke expertise eventueel moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing van) leraren. De school beschrijft wat de stand is van de basis- en extra ondersteuning die de school biedt. In het profiel wordt ook aangegeven welke ambities de school heeft voor de toekomst.

Leraren en ouders hebben adviesrecht op het Schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school.

Het samenwerkingsverband verzamelt alle profielen om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren. Doel is immers dat alle leerlingen een passende plek krijgen. De Schoolondersteuningsprofielen voor de verschillende schoolsoorten (BaO, SBO, SO) zullen verschillen laten zien tussen het pedagogische en onderwijsaanbod van scholen.

Basisondersteuning en extra ondersteuning
In het Schoolondersteuningsprofiel beschrijft een school dus haar mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over de aanwezige deskundigheid in het team, de ruimte die er is om aandacht en tijd te schenken aan de leerlingen, de methodieken en voorzieningen waarover het team beschikt, enzovoort.

De school biedt ondersteuning op twee niveaus: basisondersteuning en extra ondersteuning.
De basisondersteuning beschrijft het niveau dat van alle scholen uit het samenwerkingsverband verwacht wordt. De afspraken over de invulling van de basisondersteuning worden op het niveau van het samenwerkingsverband gemaakt en gelden voor alle deelnemende scholen. De basisondersteuning heeft betrekking op zowel de onderwijsinhoud als op de organisatie van de ondersteuning. De extra ondersteuning beschrijft de specifieke mogelijkheden van individuele scholen, die verder gaan dan de afspraken die gemaakt zijn over de basisondersteuning.

Scholen in kaart

Alle adresgegevens van de scholen en hun ondersteuningsprofielen zijn terug te vinden op onze ‘Scholen in kaart’ pagina. Gebruik daarvoor de knop hieronder: