Ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan 2022-2026 beschrijven de besturen van Samenwerkingsverband Twente Noord hoe zij Passend Onderwijs organiseren. Samen met alle reguliere basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs geven de samenwerkende besturen uitvoering aan de visie en doelen van het samenwerkingsverband.
Het plan beschrijft de organisatie en activiteiten voor de periode van augustus 2022 t/m 2026.

Het Ondersteuningsplan is onderwerp van overleg, inspraak en verantwoording. Het Ondersteuningsplan wordt voorbereid binnen het bestuur van het SWV. De directeur van het SWV doet voorstellen m.b.t. de inhoud van het Ondersteuningsplan. De ledenvergadering van het samenwerkingsverband zal het Ondersteuningsplan goedkeuren alvorens het ter instemming wordt voorgelegd aan de Ondersteuningsplanraad. De Ondersteuningsplanraad heeft ingestemd met het OP 2022-2026.

Samenwerkingsverbanden en gemeenten zijn verplicht om op overeenstemming gericht overleg (OOGO) te voeren over het concept Ondersteuningsplan voordat het samenwerkingsverband dit plan vaststelt en naar de inspectie stuurt.

Het Ondersteuningsplan is via deze website te lezen: Ondersteuningsplan 2022-2026