Doelen

Het Samenwerkingsverband (SWV) werkt de missie en visie uit door
de volgende ambities en doelen te stellen:

  1. Het doel is het opvangen van zoveel mogelijk leerlingen in de reguliere school in een zo inclusief mogelijke situatie. Het streven is dat de totale deelname aan het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (SO) niet hoger is dan 4 %
  2. Voor leerlingen die zeer speciale onderwijsbehoeften kennen en voor leerlingen die het geven van goed onderwijs aan andere leerlingen in ernstige mate belemmeren organiseert het SWV een dekkend geheel van speciale basisscholen, speciale scholen en arrangementen
  3. Het SWV heeft een budget van € 300.000 voor het toekennen van onderwijszorgarrangementen (OZA). Doel van deze OZA’s is inclusief, thuisnabij, aangepast regulier onderwijs te stimuleren voor leerlingen die vanwege hoofdzakelijk fysieke of medische beperkingen extra ondersteuning nodig hebben
  4. Mede vanwege de regionale krimp en de verminderde deelname aan het S(B)O zullen besturen, daar waar nodig nieuwe samenwerking tussen scholen stimuleren
  5. Het SWV kent een Expertise en Dienstenteam (E&D). Dit team van schoolcoaches werkt vraaggericht en schoolnabij. Het team ondersteunt de schoolontwikkeling richting passend onderwijs en faciliteert de professionalisering van de leerkrachten. De werkwijze is in hoofdzaak gericht op preventieve activiteiten, die schoolontwikkeling stimuleren. De methodiek die gevolgd wordt in de begeleiding is die van resultaat gericht coachen en adviseren. De samenstelling en omvang van het E&D is flexibel. Expertise uit BaO, SBO en SO komen samen in dit team
  6. Het SWV hanteert de werkwijze van Handelingsgericht Integraal Arrangeren (HIA) met ondersteuning van een onafhankelijk trajectbegeleider bij de toewijzing van extra ondersteuning (o.a. afgifte TLV)
  7. Schoolondersteuningsteams (SOT’s) professionaliseren zich meer en meer. Bekendheid en vaardigheid met de wijze van HIA is meer en meer geïntegreerd in het SOT. Een goede flexibele afstemming met het SWV bij de inzet van de trajectbegeleider zal een positieve ontwikkeling doormaken, waarbij het kwalitatief goed functionerend SOT ruimte krijgt bij deze afstemming
  8. Het SWV stemt op strategisch, tactisch en operationeel niveau goed af met de gemeentelijke jeugdhulp
  9. Afstemming met de gemeenten vindt op uitvoeringsniveau plaats in de SOT’s. De gemeenten faciliteren het SOT door een schoolmaatschappelijk werker en jeugdverpleegkundige beschikbaar te stellen. Ook nemen regisseurs en jeugdconsulenten indien van toepassing deel aan het SOT
  10. Het SWV organiseert professionaliserings- en inspiratiebijeenkomsten voor de medewerkers