Trajectbegeleiding

Trajectbegeleiding algemeen

Trajectbegeleiding is een aanvullende ondersteuningsmogelijkheid voor school en SWV binnen het HIA model van ondersteuningstoewijzing. Trajectbegeleiding wordt pas ingezet indien de eerdere aanpak al dan niet met gebruikmaking van externe expertise niet heeft geleid tot een fundamentele oplossing. In dat geval is er een nieuw perspectief nodig voor het HIA traject.

De ondersteuningsstructuur van het SWV is al actief geweest in het voortraject. De leerling is bekend en het groeidocument, ontwikkelingsperspectief (OPP) of handelingsplannen geven aan welke acties al dan niet met succes zijn ingezet. Er is echter nog geen zicht op een duurzame oplossing waardoor een aanvullende interventie nodig is om voor de leerling passend onderwijs te kunnen inrichten.

  • De intern begeleider neemt via het SWV contact op met de trajectbegeleider. Samen bereiden ze het verdere verloop van het proces voor.
  • Van tevoren wordt bepaald welke leden van het brede SOT zullen worden betrokken bij de volgende stappen. In ieder geval worden ook de ouders en de leraren betrokken.
  • De deelnemers in het verdere proces worden onder de procesbegeleiding en verantwoordelijkheid van de trajectbegeleider op de hoogte gesteld van de inhoud van het groeidocument. Er volgt een multidisciplinair overleg.
  • Doel hiervan is:
  • – Het in kaart brengen van vragen en factoren die een rol spelen
  • – Inzicht in de achtergronden en de aangrijpingspunten voor een adequate aanpak
  • – Het vaststellen van doelen en mogelijkheden
  • – Het samen opstellen van de elementen van het onderwijs-jeugdhulp-arrangement
  • – Het maken van vervolgafspraken m.b.t. de uitvoering van het traject
  • – Het vaststellen van de doelen die bereikt moeten worden en hoe deze worden geëvalueerd.

Uiteindelijk gaat het om de vraag of dankzij de inzet van trajectbegeleiding wel een nieuw perspectief voor het kind ontstaat in de basisschool. Indien dat niet het geval is, volgt verdere actie in de richting van verplaatsing van de leerling. Ook in dat proces neemt de trajectbegeleider het initiatief.

De inrichting van trajectbegeleiding.

De trajectbegeleider neemt een sleutelpositie in bij intensievere trajecten.

Indien het gevolgde onderwijs- en/of opvoedingsarrangement onvoldoende resultaten oplevert overlegt de intern begeleider dus met de trajectbegeleider. De intern begeleider draagt het groeidocument over en geeft een nadere toelichting zodat men samen de bijeenkomst van het brede SOT kan voorbereiden (multidisciplinair)

In eerste instantie wordt geprobeerd een nieuw perspectief te bieden binnen de eigen school. Als tevoren, naar alle verwachting duidelijk is dat de school tegen haar grenzen aanloopt, kunnen vertegenwoordigers van andere (speciale) scholen uitgenodigd worden om mee te denken op welke wijze hun expertise benut kan worden. Als duidelijk wordt dat er geen passend onderwijsaanbod gerealiseerd kan worden op de huidige school, wordt besproken op welke wijze en op welke (speciale) school dit wel gerealiseerd kan worden. Als uitkomst van deze bespreking wordt een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het SWV.

De trajectbegeleider treedt onafhankelijk op d.w.z. zonder last of ruggespraak en binding met een school of instelling. Er wordt gezocht naar een andere school of instelling waar de leerling welkom is. Daarbij worden wettelijke regelingen in acht genomen zoals het voldoen aan de eisen rond de toelaatbaarheidsverklaring. Mocht een leerling in aanmerking komen voor een afwijkend onderwijsprogramma of aanvullende ondersteuning uit het SWV, dan wordt onder verantwoordelijkheid van de school een ontwikkelingsperspectief geschetst.