Signaleren dubbel bijzondere leerling

Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is dat leraren (en IB-ers, RT-ers of zorgcoördinatoren) discrepanties of tegenstrijdigheden kunnen (h)erkennen en signaleren en deze niet eenzijdig toeschrijven aan de hoogbegaafdheid of een leer- of ontwikkelingsstoornis of gedragsprobleem. Uit de publicatie van dit onderzoek (Passend onderwijs voor dubbel bijzonder (hoog)begaafde leerlingen: Fabels en feiten, 2018) komt naar voren dat er (inter)nationaal een tekort aan empirisch onderbouwde kennis is over goede identificatie van en psycho-educatieve afstemming op de behoeften van dubbel-bijzondere leerlingen.

Het advies is daarom vooralsnog om op individueel niveau een uitgebreide diagnostiek van sterktes en zwaktes uit te voeren en op basis daarvan  onderwijsbehoeften door experts te laten opstellen.

Om deze sterktes en zwaktes te onderzoeken en in kaart te brengen heeft het SLO  het Werkblad ‘Dubbel bijzonder’ ontwikkeld.

Bekijk ook de video om te zien wat dubbel bijzonder betekent.