Passend onderwijsaanbod

In 2014 constateerden Reis, Baum en Burke dat dubbel bijzondere leerlingen schijnbaar paradoxale educatieve behoeften hebben die het beste benaderd kunnen worden vanuit een holistische aanpak. Baum, Schader en Hébert beschrijven in 2014 een aanpak die zij een ‘strenght-based, talent-focussed aproach’ noemen. Strenght-based is beschreven als een aanpak die rekening houdt met de sterke kant van de leerling, de cognitieve stijl van de leerling, zijn voorkeur voor de aanpak van het leren en zijn intelligentieprofiel.

Talent-focused refereert aan een doorgaand proces van (h)erkennen van het ontwikkelingspotentieel van de leerling in samenhang met zijn persoonlijke interesses en het scheppen van kansen om ook capaciteiten te benutten die buiten het curriculum vallen.

In deze benadering wordt bovendien het benutten van op zichzelf staande talenten en belangstellingen aangemoedigd. Deze wetenschappers stelden vast dat dubbel bijzondere leerlingen een grote behoefte hebben aan het mogen benutten van hun capaciteiten en talenten zonder dat ze ingezet worden als hulpmiddel om te remediëren of dat dit mogen benutten gezien wordt als een beloning voor geleverde prestaties of een motivatie voor te leveren prestaties. Ze constateren dat dubbel bijzondere leerlingen expliciet behoefte hebben aan een positieve ontwikkeling op gebied van cognitie, emoties en gedrag en sociale functioneren. Hun advies is voor vijf speerpunten in de begeleiding te zorgen:

  • Een pedagogisch-psychologisch veilig leerklimaat
  • Tolerantie van de omgeving voor een asynchrone ontwikkeling
  • Tijd om veranderingen te bewerkstelligen door evolutie en niet door revolutie.
  • Positieve relaties met de actoren uit de ecologie.
  • Een op sterkten gebaseerde en op talentontwikkeling gerichte aanpak vanuit het individuele ontwikkelingsperspectief van de leerling

Bron: https://wij-leren.nl