Hoe zorgen we voor een goede overdracht?

Om een doorgaande ontwikkeling bij hoogbegaafde leerlingen te kunnen garanderen dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden tussen PO en VO. Het gaat dan niet alleen om afspraken met betrekking tot het daadwerkelijke moment van overdracht (vaak in de vorm van een gesprek tussen leerkracht PO en brugklascoördinator of mentor VO), maar ook om afspraken met betrekking tot de wijze van begeleiding van deze leerlingen. Hieronder enkele tips uit de handreiking schooladvisering van SLO.

  1. Werk samen met het VO. Laat leerkrachten van groep 7 en 8 en (intern) begeleiders kennismaken met het VO, met daarbij specifieke aandacht voor wat het VO van leerlingen vraagt. Bijvoorbeeld door werkbezoeken, uitwisseling of voorlichting van docenten uit het VO. Daarnaast kan het VO geïnformeerd worden over de schoolloopbaan, leerprestaties, sociaalemotionele ontwikkeling, talenten en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Organiseer gezamenlijk een overdrachtsmoment en nodig bij twijfel over een hoogbegaafde leerling een begeleider uit het VO uit om in de klas een observatie te doen van de leerling.
  1. Betrek de leerlingen bij de overdracht door samen met hen te spreken over het schooladvies. Bereid hen, samen met hen, voor op hun overstap naar het vo. Bekijk welke mogelijkheden er zijn en bedenk welke manier bij de school en bij de leerlingen past. Ook kan er een evaluatieronde met (oud)leerlingen plaatsvinden om te bepalen wat er nog beter zou kunnen in de voorbereiding op het VO.
  1. Betrek ouders tijdig bij de advisering en de overdracht. Hierdoor krijgen scholen en ouders wederzijds inzicht in de ambities, verwachtingen en mogelijkheden van de leerling. Dit kan voor ouders helpen om te weten op welke manier zij hun kind het beste kunnen ondersteunen. Neem daarnaast ook de schooladviesprocedure op in de schoolgids, zodat de procedure transparant en toegankelijk is voor alle ouders.

Concrete uitwerkingen van bovenstaande tips vindt u in deze checklist.